رزرو سند (74/7): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.7 - انجمن حسابداري ايران