رزرو سند (74/5): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.5 - انجمن حسابداري ايران