رزرو سند (74/4): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.4 - انجمن حسابداري ايران