رزرو سند (74/2): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.2 - انجمن حسابداري ايران