رزرو سند (74/1): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.1 - انجمن حسابداري ايران