رزرو سند (345/1): زبان تخصصي حسابداري مناسب براي زبان تخصصي 12- ج.1 - عبدالرضا تالانه