رزرو سند (73/23): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.23 - انجمن حسابداري ايران