رزرو سند (73/22): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.22 - انجمن حسابداري ايران