رزرو سند (73/19): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.19 - انجمن حسابداري ايران