رزرو سند (73/18): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.18 - انجمن حسابداري ايران