رزرو سند (73/17): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.17 - انجمن حسابداري ايران