رزرو سند (73/16): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.16 - انجمن حسابداري ايران