رزرو سند (73/15): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.15 - انجمن حسابداري ايران