رزرو سند (73/14): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.14 - انجمن حسابداري ايران