رزرو سند (حسابداري344/3): زبان تخصصي حسابداري جلد دوم- ج.3 - عبدالرضا تالانه