رزرو سند (73/13): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.13 - انجمن حسابداري ايران