رزرو سند (73/12): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.12 - انجمن حسابداري ايران