رزرو سند (73/11): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.11 - انجمن حسابداري ايران