رزرو سند (73/10): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.10 - انجمن حسابداري ايران