رزرو سند (73/7): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.7 - انجمن حسابداري ايران