رزرو سند (73/6): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.6 - انجمن حسابداري ايران