رزرو سند (73/5): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.5 - انجمن حسابداري ايران