رزرو سند (73/4): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.4 - انجمن حسابداري ايران