رزرو سند (344/2): زبان تخصصي حسابداري جلد دوم- ج.2 - عبدالرضا تالانه