رزرو سند (73/3): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.3 - انجمن حسابداري ايران