رزرو سند (73/2): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.2 - انجمن حسابداري ايران