رزرو سند (73/1): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.1 - انجمن حسابداري ايران