رزرو سند (72/17): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.17 - انجمن حسابداري ايران