رزرو سند (72/16): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.16 - انجمن حسابداري ايران