رزرو سند (72/15): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.15 - انجمن حسابداري ايران