رزرو سند (72/14): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.14 - انجمن حسابداري ايران