رزرو سند (72/13): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.13 - انجمن حسابداري ايران