رزرو سند (72/11): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.11 - انجمن حسابداري ايران