رزرو سند (72/10): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.10 - انجمن حسابداري ايران