رزرو سند (72/9): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.9 - انجمن حسابداري ايران