رزرو سند (72/8): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.8 - انجمن حسابداري ايران