رزرو سند (72/7): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.7 - انجمن حسابداري ايران