رزرو سند (72/6): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.6 - انجمن حسابداري ايران