رزرو سند (72/4): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.4 - انجمن حسابداري ايران