رزرو سند (72/2): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.2 - انجمن حسابداري ايران