رزرو سند (72/1): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.1 - انجمن حسابداري ايران