رزرو سند (343/3): زبان تخصصي حسابداري جلد يك- ج.3 - عبدالرضا تالانه