رزرو سند (71/24): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.24 - انجمن حسابداري ايران