رزرو سند (71/23): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.23 - انجمن حسابداري ايران