رزرو سند (71/22): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.22 - انجمن حسابداري ايران