رزرو سند (71/20): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.20 - انجمن حسابداري ايران