رزرو سند (71/19): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.19 - انجمن حسابداري ايران