رزرو سند (71/18): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.18 - انجمن حسابداري ايران