رزرو سند (71/17): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.17 - انجمن حسابداري ايران