رزرو سند (71/16): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.16 - انجمن حسابداري ايران